Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej stolarz-szklarz Zespołu Remontowo-Budowlanego Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

stolarz-szklarz Zespołu Remontowo-Budowlanego Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Autor: Ewelina Matuszewska

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie poszukuje kandydatów
na stanowisko: stolarz-szklarz Zespołu Remontowo-Budowlanego Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

ul. Trubakowska 2

22-100 Chełm

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI

 • przeprowadzanie napraw i konserwacji stolarki drzwiowej,

 • przeprowadzanie napraw i konserwacji sprzętu meblowego,

 • obsługa maszyn i elektronarzędzi stolarskich,

 • wykonywanie mebli biurowych z płyty meblowej,

 • montaż zamków drzwiowych,

 • wymiana paneli szybowych,

 • naprawa i szklenie okien i drzwi.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie w zawodzie stolarz,

 • posiadanie umiejętności w zakresie obsługi maszyn i elektronarzędzi stolarskich,

 • posiadanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu stolarstwa budowlanego i meblowego,

 • posiadanie predyspozycji zdrowotnych do wykonywania zawodu stolarza.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w zawodzie stolarza,

 • dyspozycyjność do wykonywania napraw w placówkach SG,

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CV

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 21.02.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem w godz.: 7.30-10.00 i 12.30-15.30.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Planowana data zatrudnienia: 15 marca 2018r.
Proponowane wynagrodzenie brutto 2100 zł.

Rodzaj umowy o pracę: umowa na okres próbny 3 miesiące. Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy; 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie w godz. w godz. 7:30-15:30

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/ mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-36

Techniki i metody naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

do góry