Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej st. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Sekcji Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Koordynacji Działań - Pracownicy cywilni -

Nawigacja

Pracownicy cywilni

st. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Sekcji Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Koordynacji Działań

Monika Łapińska
11.07.2018

Ogłoszenie o naborze nr 30422 z dnia 11 lipca 2018 r.

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszego referenta ds. obronnych i zarządzania kryzysowego  Sekcji Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Koordynacji Działań.

 

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Chełm

 

Adres urzędu: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

 

WARUNKI PRACY

Praca samodzielna. Kontakty korespondencyjne oraz telefoniczne z osobami fizycznymi i prawnymi, w tym również z przedstawicielami jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na I piętrze, dostęp przez klatkę schodową oraz windę. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w opracowaniu planu działania NOSG w sytuacjach kryzysowych, a także w planowaniu i koordynacji sił i środków oddziału w sytuacjach noszących znamiona kryzysowych oraz podczas likwidacji ich skutków, poprzez sporządzanie bieżących analiz i przygotowywanie wstępnych informacji.
 • Współdziałanie z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia w zakresie prowadzenia ewidencji i utrzymania zapasów wojennych oraz wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej SG oraz granicznymi jednostkami organizacyjnymi i komórkami komendy oddziału poprzez zbieranie niezbędnych informacji w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. czasu służby i pracy.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji lub zniszczenia.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie średnie.
 • 6-miesięczne  doświadczenie zawodowe w administracji.
 • Znajomość przepisów dot. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych: rozdział XI Konstytucji RP, rozdział 2 ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej, ustawa z dnia 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej, ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • Znajomość przepisów z zakresu czasu służby i pracy: rozporządzenia MSWiA z dnia 10.06.2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy SG, ustawy o służbie cywilnej w zakresie dot. czasu pracy.
 • Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym pakietów biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • Wykształcenie wyższe w zakresie: edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • 1 rok doświadczenia zawodowego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • Życiorys/CV   i  list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21 lipca 2018  r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą:
  22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, adres e-mailowy: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.  
 3. Pana/i dane nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pana/i dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, z tym że wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NOSG. Ponadto przysługuje Panu/i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NOSG.
 11.  Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostaną spełnione, Komendant NOSG poinformuje Panią/pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.

 

INNE INFORMACJE

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2100,- zł.  Planowana data zatrudnienia: 01.09.2018 r.

Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku  z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzór oświadczeń dostępny jest pod adresem http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl  w zakładce „Praca->Pracownicy cywilni->Oświadczenie”.

Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: nr telefonu / adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 

Techniki/metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test merytoryczny (wiedzy), rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

do góry