Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0206/16 - C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0206/16

Dariusz Sienicki
28.01.2019

Beneficjenci projektu PBU1/0206/16: Nadbużański Oddział Straży Granicznej oraz Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podpisali umowę partnerską.

W dniu 18 grudnia 2018r., odbyło się spotkanie  beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - „Cross Border Cooperation” PL-BY-UA 2014-2020.  W trakcie spotkania podpisane zostały umowy partnerskie do projektu  PBU1/0206/16.  W trakcie spotkania omówiono zaplanowane przez każdego z beneficjentów przedsięwzięcia w ramach realizowanych projektów w programie PL-BY-UA 2014-2020. Wszyscy beneficjenci potwierdzili zgodność planowanych przedsięwzięć z zapisami umów grantowych.

 

  • Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PLBU1/0206/16
    Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PLBU1/0206/16

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę efektywności odpraw granicznych.

Realizacja Projektu umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

 

Nadbużański Border Guard Regional Unit and Ukrainian State Border Service as the beneficiaries of the project PBU1/0206/16 signed the Partnership Agreement.

On December 18, 2018 the meeting between the beneficiaries of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 – PL-BY-UA 2014-2020 took place. At the meeting the Partnership Agreements concernig the project PBU1/0206/16 were signed. Issues discussed during the meeting covered the undertakings scheduled by each beneficiary in the scope of projects implemented under the PL-BY-UA 2014-2020 Programme.  All beneficiaries confirmed the compliance of intended actions with the provisions of the grant Agreement.

 

The main objective of the project is to strengthen state border protection, prevent and combat illegal migration, human trafficking and the fight against organized cross-border crime by developing surveillance systems that will improve the efficiency of border checks.

 

Implementation of the Project will enable observation, detection and registration of events consisting of making or attempting to cross the border against regulations by illegal migrants or in order to smuggle goods into the EU customs territory.

 

The use of technical devices of border protection will allow proper protection of border crossings against bypassing controls /illegal migration, which, at the same time, will increase the efficiency and effectiveness of checks at the crossing point. Bearing in mind the good of the local community, the cooperation of the services will have a measurable impact on ensuring the public order and safety of the entire region .

do góry