Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI -

Nawigacja

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych, w tym pomoc de minimis

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ

                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym organ może na wniosek zobowiązanego:

a) umarzać w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,

b) umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

                W myśl pkt 2: właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych powyżej ulg w spłacie zobowiązań:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3) stanowią pomoc publiczną:

a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione w lit. a i b.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Sporządź pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie należności (należność główna wraz z ewentualnymi odsetkami, kosztami upomnienia i innymi) oraz odpowiednio go uzasadnij. Wzór wniosku dostępny poniżej.
 2. Przygotuj wszystkie załączniki, w tym dowód opłaty skarbowej, pełnomocnictwo i inne wymagane dokumenty.
 3. Podpisany komplet dokumentów prześlij na poniższy adres:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Pion Głównego Księgowego

ul. Trubakowska 2

22-100 Chełm

 

ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY KIEROWAĆ WNIOSEK:

                Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii              Krajowej w Chełmie

                ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. W przypadkach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 1. Pisemny wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania wnioskodawcy,
  3. numer decyzji, której dotyczy sprawa,
  4. określenie wnioskowanej formy ulgi w spłacie należności,
  5. uzasadnienie wniosku.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie,
  2. oświadczenie bądź dokumenty dotyczące chorób, wypadków losowych czy innych zdarzeń, mogących mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie,
  3. inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie.
 1. W przypadkach osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą:
 1. Pisemny wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy,
  2. adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
  3. NIP lub numer KRS wnioskodawcy,
  4. numer decyzji, której dotyczy sprawa,
  5. określenie wnioskowanej formy ulgi w spłacie należności,
  6. wskazanie, czy wnioskodawca wnioskuje o pomoc de minimis czy pomoc niestanowiącą pomocy publicznej ani pomocy de minimis (należy uzasadnić, dlaczego pomoc de minimis nie występuje w danym przypadku)
  7.  uzasadnienie wniosku.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie – dotyczy osób fizycznych,
  2. aktualne informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa za minimum 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku (np. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowe itp.),
  3. oświadczenie o posiadanych środkach pieniężnych, nieruchomościach, środkach trwałych,
  4. oświadczenie o liczbie zatrudnianych pracowników,
  5. inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej wnioskodawcy.

 

Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:                  

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
 2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór),
 3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

 1. W przypadkach wnioskodawców zagranicznych:

Należy przedłożyć odpowiednie dokumenty wskazane w punkcie I lub II, ponadto należy do wniosku dołączyć:

 1. dokument ustanawiający pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP,

a w przypadkach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także:

 1. wypis z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców,
 2. dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentacji przedsiębiorcy (jeśli nie wynika to z ww. rejestru).

 

Ważne!

Korespondencja kierowana do Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie powinna być sporządzona w języku polskim.

Ważne!

Zobowiązany prowadzący działalność gospodarczą wskazuje rodzaj ulgi, o jaką wnioskuje (pomoc publiczna, pomoc de minimis, pomoc niestanowiąca pomocy publicznej ani de minimis).
W przypadku ubiegania się o ulgę niestanowiącą pomocy publicznej ani pomocy de minimis wnioskodawca musi uzasadnić dlaczego te rodzaje pomocy w jego sytuacji nie występują.

 

OPŁATY

 1. 10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Urząd Miasta Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm

(w tytule należy podać: opłata za wydanie decyzji Komendanta NOSG -  imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

 1. 17 zł opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

Urząd Miasta Chełm

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm

(w tytule należy podać: opłata za udzielenie pełnomocnictwa -  imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy)

 

TERMIN ODPOWIEDZI

 1. Do 1 miesiąca,
 2. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

OSOBA KONTAKTOWA

Jolanta Goworek, tel. 82 568 5101

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013),
 2. Ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 t. j. z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 t.j. z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 t. j. z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 poz. 702 t.j.),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 poz. 461 t.j.)

 

do góry