Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna - monitoring - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna - monitoring

Wojciech Kopeć
21.08.2018

Klauzula informacyjna - dotycząca monitoringu wizyjnego


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, iż na terenie Komendy i Placówek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje system monitoringu (system telewizji dozorowej), umożliwiający rejestrację obrazu. Monitoring obejmuje budynki i teren do nich przyległy.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2, telefon: +48 82 / 568-50-02, e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji adres e-mail: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl, tel. 82/ 568-51-20.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony obiektu oraz bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r, poz. 305).
  4. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieprzekraczający trzech miesięcy jednak nie krótszy niż 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane.
  10. Aby skorzystać z przysługujących Pani/ Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostanie spełnione,  Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania w terminie 14 dni od jej wpływu.  
do góry