Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna - monitoring - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna - monitoring

Wojciech Kopeć
21.08.2018

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

w Nadbużańskim Oddziale SG

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Na terenie Komendy i Placówek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje systemu telewizji dozorowej (monitoring), umożliwiającego rejestrację obrazu. Monitoring obejmuje budynki i teren do nich przyległy.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentujący Nadbużański Oddział SG z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2,
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji adres poczty internetowej: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl , tel. 82/ 568-51-20.  
 4. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, obiektów i informacji przetwarzanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c w związku z przepisami art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, jt. z późn. zm.).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podane profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Aby skorzystać z przysługujących Pani/ Panu praw wymienionych w pkt. 6 należy złożyć pisemne żądanie na adres Komendanta NOSG. Jeżeli żądania nie zostanie spełnione,  Komendant NOSG poinformuje Panią/Pana o odmowie realizacji żądania
  w terminie 14 dni od jej wpływu.  
do góry