Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 - C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

C-BC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00

Wojciech Kopeć
24.07.2019

21 lutego we Lwowie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Nadbużański Oddział SG reprezentował Zastępca Komendanta ds. logistycznych płk SG Łukasz Ćwik, w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej SG oraz przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

 Głównym celem projektu ” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej. W ramach projektu planowany jest zakup ręcznych kamer termowizyjnych, urządzeń do łączności radiowej oraz inteligentnego systemu monitoringu obszaru granicy przyległego do przejścia granicznego w Hrebennem. Zakupiony w ramach programu sprzęt trafi do placówek SG Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku polsko-ukraińskiej granicy.

 W trakcie spotkań omówiono wyniki przedsięwzięć podjętych w realizacji projektu. zatwierdzono plany dystrybucji środków finansowych oraz uzgodniono harmonogram dalszej współpracy w ramach realizowanych projektów.  

 

On 21st February in Lviv, within the framework of the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020, the first meeting of the Steering Committee of the project „Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 took place.

Nadbużański Border Guard Regional Unit was represented by Col. Łukasz Ćwik – Deputy Commander for Logistics, at the meeting were also present representatives of Headquarters of the Polish Border Guard and representatives of the State Border Guard Service of Ukraine.

The main objective of “PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00” project is to strengthen protection of the state border. As part of the project, it is planned to purchase hand-held infrared cameras, radio communication devices and intelligent monitoring system of the border area of the border area adjacent to the border crossing point in Hrebenne. The equipment purchased as part of the program will be delivered to Border Guard posts of Nadbużański Border Guard Regional Unit, located along the Polish-Ukrainian state border section.

During the meetings the results of tasks undertaken within the project implementation were discussed, financial means distribution plans were approved and a schedule for further cooperation within the implemented projects was agreed.

do góry