Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Kolejne zatrzymania w sprawie organizowania nielegalnej migracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne zatrzymania w sprawie organizowania nielegalnej migracji

Dariusz Sienicki
28.02.2019

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zatrzymali kolejne osoby odpowiedzialne za organizowanie przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrebennem w dniu 25 lutego 2019 roku na podstawie wydanych przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie zarządzeń, dokonali zatrzymania 4 osób (trzech obywateli Polski i 1 obywatela Ukrainy), którym prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie przedstawił zarzuty kierowania (trzem osobom) i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się nielegalną migracją.

 

Zatrzymania miały miejsca na terenie Tomaszowa Lubelskiego, Tarnawatki oraz Zamościa. Zarzutami prokuratorskimi objęta została również osoba zatrudniona w Oddziale spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie Delegatura w Zamościu, której prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił zarzut udziału w grupie przestępczej, pomocnictwa w organizowaniu nielegalnej migracji i niedopełnienia obowiązków służbowych, w celu przyjęcia korzyści majątkowej.  Z materiałów śledztwa wynika,  że opisany proceder przestępczy prowadzony był w latach 2015r. – 2018r. Proceder polegał m.in. na składaniu w znacznych ilościach w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Delegatura w Zamościu wniosków o wpisanie zaproszenia w celu odwiedzin dla cudzoziemca do ewidencji zaproszeń Wojewody Lubelskiego. Działalność grupy przestępczej opierała się przede wszystkim na uprzednio wyselekcjonowanych do tego celu osób, które pełniły w rozpracowywanym procederze przestępczym rolę tzw. „słupa”, które na zlecenie kierownictwa grupy, wnioskowały o wpisanie do rejestru zaproszeń dla cudzoziemców. W fazie finalnej umożliwiało to obcokrajowcom ubieganie się w polskich placówkach konsularnych o wydanie wiz, które uprawniały ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

W wyniku prowadzonych czynności procesowych, dokonano przeszukania pomieszczeń mieszkalnych osób zatrzymanych oraz zabezpieczono do toczącego się postepowania przygotowawczego dokumentację służbową, dotyczącą wnioskowania i wydania zaproszeń dla 263 obywateli Ukrainy w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie delegatura w Zamościu. W toku prowadzonego  śledztwa ustalono, iż cudzoziemcy bezpośrednio po uzyskaniu polskiej wizy  w oparciu o zakupione w Polsce zaproszenia udawali się do innych państw Unii Europejskiej, w tym do Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Francji.   Uzyskano materiał dowodowy wskazujący, że osoby odpowiedzialne za prowadzenie przedmiotowego przestępczego procederu umożliwiły przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom nie mniej niż 263 obywatelom Ukrainy, uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową  w wysokości nie mniejszej niż 131.500 EURO.

 

Przedmiotowe czynności są kolejnym etapem realizacji prowadzonej przez Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem sprawy, dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się organizowania przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom  oraz ułatwiania lub umożliwiania pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw trzecich w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe. W wyniku podjętych czynności procesowych do chwili obecnej zarzuty popełniania opisanych powyżej przestępstw polegających w szczególności na udziale w grupie przestępczej przedstawiono 13 osobom, w tym 5 osobom, prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W skład grupy wchodzą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainy i Republiki Federalnej Niemiec. 

 

W dniu 27 lutego 2019 roku, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie zastosował w stosunku do wszystkich zatrzymanych osób najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

 

Opisane działania realizowane były działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie przez funkcjonariuszy PSG w Hrebennem przy wsparciu Wydziału Operacyjno-Śledczego NOSG w Chełmie i Placówki SG w Lublinie.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

do góry