Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

Dariusz Sienicki
01.04.2019

Nadbużański OSG uczestniczy w czterech projektach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Wszystkie projekty, w których NOSG bierze udział otrzymały dofinansowanie oraz podpisane zostały umowy grantowe.

 

 • Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020
  Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

 

Podpisane zostały umowy partnerskie oraz rozpoczęto procedurę wyboru audytora.

 

 • Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020
  Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

 

Pierwszy z projektów PBU1/0062/16 dotyczy wspólnych inicjatyw służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej. Na lidera projektu został wybrany Podlaski Oddział SG, oprócz niego beneficjentami są również Nadbużański Oddział SG oraz Państwowy Komitet Graniczny RB. 

W chwili obecnej zostały podpisane już umowy grantowa i partnerska, wybrano i zatwierdzono audytora przez Krajowy Punkt Kontrolny przy CPE a także zostały ogłoszone przetargi.

 

W ramach realizowanego projektu, dla Nadbużańskiego Oddziału SG, zostanie zakupionych 5 kompletów przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych, 5 zestawów systemu umożliwiającego komunikację radiową na obszarach poza zasięgiem systemu cyfrowego DMR za pośrednictwem sieci GSM oraz 4 komplety cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR.

 

 • Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020
  Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

 

Drugi projekt PBU1/0206/16 Poprawa systemu nadzoru granicy Polsko-Ukraińskiej – Segment Północy. Beneficjentami są cztery podmioty: Administracja PSGU jako lider projektu oraz Łucki Oddział PSGU, Nadbużański Oddział SG i Komenda Główna Straży Granicznej. B

 

W ramach projektu planowany jest zakup 17 kompletów przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych oraz 22 kompletów cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR.

 

Została podpisana umowa grantowa oraz umowa partnerska, dokonano wyboru audytora, który został zatwierdzony przez Krajowy Punkt Kontrolny przy CPE a także ogłoszono przetargi.

 

 • Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020
  Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

 

Trzeci projekt PBU1/0239/16 Poprawa systemu nadzoru granicy Polsko-Ukraińskiej – Segment Centralny, którego liderem została Administracja PSGU a pozostałymi beneficjentami Lwowski Oddział PSGU, Nadbużański Oddział SG, Bieszczadzki Oddział SG, Komenda Główna SG.

 

Dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach otrzymanego budżetu zostały przewidziane zakupy 8 kompletów przenośnych kamer termowizyjnych chłodzonych a także 22 kompletów cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR.

 

W chwili obecnej zostały podpisane umowy grantowa i partnerska, dokonano wyboru audytora oraz ogłoszono przetargi.

 

 • Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020
  Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

 

Czwarty projekt PBU1/0240/16 Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych.

Na lidera projektu została wybrana Administracja PSGU, oprócz niej beneficjentami są również Łucki Oddział PSGU, Lwowski Oddział PSGU, Mościcki Oddział PSGU, Nadbużański OSG, KGSG.

Beneficjenci podpisali już umowy grantowe i partnerskie, dokonano wyboru audytora a także zostały ogłoszone przetargi.

 

W ramach realizowanego projektu, dla Nadbużańskiego Oddziału SG, zostanie zakupionych 16 kompletów przenośnych kamer termowizyjnych, 1 zestaw inteligentnego termowizyjnego systemu monitorowania obszaru przyległego do przejścia granicznego w Hrebennem, szczególnie narażonego na przestępczość transgraniczną związaną z nielegalną migracją oraz 5 zestawów systemów umożliwiających komunikację radiową na obszarach poza zasięgiem systemu cyfrowego DMR za pośrednictwem sieci GSM.

 

Głównym celem każdego z projektów jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę efektywności odpraw granicznych.

 

 • Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020
  Zaangażowanie NOSG w projekty PL-BY-UA 2014-2020

 

Realizacja Projektów umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywność odpraw w samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nadbużański Border Guard Regional Unit participates in four projects under the Cross-Border Cooperation Program: Poland-Belarus-Ukraine. All projects in which NBGRU participates  received funding and grant agreements were signed.

 

Partnership agreements were signed and the auditor's selection procedure was initiated.

 

The first of the projects - PBU1/0062/16 concerns joint initiatives of border services in order to improve the efficiency of border checks and protection of the state border. The Podlaski BG Regional Unit was chosen as the project leader, additionally the beneficiaries are: Nadbużański BG Regional Unit and the State Border Committee of the Republic of Belarus.

 

At present, grant and partnership agreements have already been signed, the auditor was selected and approved by the National Contact Point at the Center of European Projects and tenders were announced, as well.

 

As part of the project, for the Nadbużański BG Regional Unit, it will be purchased: 5 sets of portable cooled thermal cameras, 5 sets of a system enabling radio communication via  GSM network and 4 sets of DMR digital portable radiotelephones.

 

The second project - PBU1/0206/16 - Improvement of the surveillance system of the Polish-Ukrainian border - the North Segment. Four entities are beneficiaries: the Administration of Ukrainian State Border Service as the project leader, Luck Unit of the Ukrainian State Border Service, Nadbużański BG Regional Unit and Polish Border Guard Headquarters.

 

As part of the project, it is planned to purchase: 17 sets of portable cooled thermovision  cameras and 22 sets of DMR digital portable radiotelephones.

 

A grant agreement and a partnership agreement were signed, an auditor was selected and approved by the National Contact Point at the Center of European Projects. Tenders were announced, as well.

 

The third project PBU1/0239/16 -  Improvement of the surveillance system of the Polish-Ukrainian border - the Central Segment,  of which leader was selected the Administration of Ukrainian State Border Service and other beneficiaries are: Lviv Unit of the Ukrainian State Border Service, Nadbużański BG Regional Unit, Bieszczadzki BG Regional Unit and Polish Border Guard Headquarters.

 

As part of received budget ,purchase of 8 sets of portable cooled thermovision cameras and 22 sets of DMR digital portable radiotelephones was envisaged for the Nadbużański Border Guard Regional Unit.

 

A grant agreement and a partnership agreement were signed, an auditor was selected and tenders were announced.

 

 

Fourth project -  PBU1/0240/16 - Operational visual monitoring of border crossings.

 

The Administration of the  Ukrainian State Border Service was elected the project leader, in addition to it, the beneficiaries are: Luck Unit of the Ukrainian State Border Service, Lviv Unit of the Ukrainian State Border Service, Moscicki Unit of the  Ukrainian State Border Service, Nadbużaśki BGRU and Polish BG Headquarters. 

 

The beneficiaries have already signed grant and partnership agreements, the auditor was chosen and tenders were also announced.

 

As part of the project, it will be purchased for the Nadbużański BG Regional Unit: 16 sets of portable cooled thermal cameras, 1 set of intelligent thermal monitoring system of area adjacent to the border crossing in Hrebenne, which is particularly vulnerable to cross-border crime related to illegal migration, and 5 sets of systems enabling radio communication via GSM network.

 

The main goal of each project is to strengthen state border protection, prevent and combat illegal migration, human trafficking and the fight against organized cross-border crime by developing surveillance systems. It will improve the efficiency of border checks.

 

Implementation of the Projects will enable the observation, detection and registration of events related to crossing the border against the regulations in force by illegal migrants or events connected with goods smuggling into the EU customs territory. The use of technical equipment for border protection will ensure proper protection of border crossings against bypassing the controls and at the same time it will increase the efficiency and effectiveness of checks at the border crossings. Bearing in mind the good of the local community, the cooperation of the services will also have a measurable impact on ensuring the security and public order of the entire region.

do góry