Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji

Wojciech Kopeć
27.09.2018

Klauzula informacyjna - dotycząca korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon: +48 82 / 568-50-02,
e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.
2.    Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm,
telefon +48 82 / 568-51-20,
e-mail: iod.woi.nosg@strazgraniczna.pl
3.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446); Zarządzenie nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2016 r. poz. 20).
4.    Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Straż Graniczną.
5.    Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6.    Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przchowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.    Profilowanie
Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane osobowe nie będą profilowane.

 

do góry